Faint o bobl ifanc sy'n cario cyllell?

000/100

Yn ôl y cyfrifiad diwethaf, mae ardal De Cymru yn gartref i 358,208 o bobl 10-29 oed.

Yn ystod y blynyddoedd ers y cyfrifiad, cafodd 1804 o unigolion yn y grŵp oedran hwnnw eu canfod ag eitem lafnog yn eu meddiant. Mae hyn yn cynrychioli 0.5% o’r boblogaeth.

Mae’n amhosibl i’r heddlu wybod am bob unigolyn sy’n cario cyllell. Fodd bynnag, o gyfuno’r uchod â ffynonellau data eraill, gallwn amcangyfrif fod rhyw 1% o bobl ifanc yn cario cyllell yn ardal De Cymru.

Mae hyn yn golygu nad yw’r mwyafrif llethol o bobl ifanc yn cario cyllell a bod troseddau’n ymwneud â chyllyll yn parhau i fod yn gymharol brin yn Ne Cymru. Byddai un digwyddiad yn ymwneud â chyllyll yn ormod.

Ffynonellau

Y Swyddfa Gartref a gefnogir gan Arolwg Troseddu Prydain:

Dywedodd un o bob 100 o blant eu bod wedi cario cyllell er mwyn eu diogelwch eu hunain yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Yr Uned Atal Trais a Heddlu De Cymru:

O 1 Ionawr 2009 – hyd heddiw: cafodd 1804 o ‘droseddau o feddu ar eitem lafnog’ eu cyflawni gan droseddwyr unigryw rhwng 10 a 29 oed. Poblogaeth yr ystod oedran honno ar gyfer Heddlu De Cymru yw 358,208. Mae hynny’n 0.5% o boblogaeth ifanc De Cymru sydd wedi cario cyllell yn ystod y degawd diwethaf.

O’r flwyddyn ariannol ddiwethaf: O blith y 7,007 o bobl a gafodd eu chwilio, roedd 85 ohonynt yn cario cyllell (1.2%). Mae’n rhaid bod gan swyddogion sail resymol dros amau y byddant yn dod o hyd i’r eitem gan y rhai y maent yn eu stopio a’u chwilio.

Profiadau go iawn

Gweld popeth

Os wyt ti yn y gêm, rwyt ti yn y gêm. Ac mae'n beryglus.

Y funud rwyt ti'n cydio yn y gyllell a'i rhoi yn dy boced, byddi naill ai'n ei defnyddio neu bydd un yn cael ei defnyddio arnat ti.

Fe gawson ni wybod ar ôl colli Harry ei fod yn cario cyllell y noson honno.Wnaeth hi ddim ei gadw'n ddiogel.

Cymorth a chyngor

Mae ffordd o fyw bywyd heb gyllyll bob amser ar gael. Os yw cyllyll yn effeithio ar eich bywyd neu fywyd rhywun rydych yn ei nabod, does dim angen i chi wynebu hyn ar eich pen ei hun.

dysgu mwy